Available courses

Học phần Hệ thống thông tin quản lý cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý; Phân tích vai trò của hệ thống thông tin quản lý trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; Giới thiệu công nghệ sử dụng trong hạ tầng công nghệ của hệ thống; Trình bày và giới thiệu các công cụ, các phương pháp xây dựng, quản lý để thấy được vai trò con người trong hệ thống; Khái quát về các ứng dụng hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp, …

Học phần Thương mại & thanh toán điện tử cung cấp các kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành về lĩnh vực thương mại và thanh toán điện tử. Gồm các nội dung: các khái niệm về TMĐT, cơ sở pháp lý về TMĐT, mô hình kinh doanh và phương thức thanh toán điện tử, bảo mật trong thanh toán điện tử, chứng thư điện tử và chữ ký điện tử, tiếp thị trực tuyến, và thực hành thiết kế website TMĐT.

Học phần Thương mại & thanh toán điện tử cung cấp các kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành về lĩnh vực thương mại và thanh toán điện tử. Gồm các nội dung: các khái niệm về TMĐT, cơ sở pháp lý về TMĐT, mô hình kinh doanh và phương thức thanh toán điện tử, bảo mật trong thanh toán điện tử, chứng thư điện tử và chữ ký điện tử, tiếp thị trực tuyến, và thực hành thiết kế website TMĐT.

Học phần Thương mại & thanh toán điện tử cung cấp các kiến thức cơ bản lý thuyết và thực hành về lĩnh vực thương mại và thanh toán điện tử. Gồm các nội dung: các khái niệm về TMĐT, cơ sở pháp lý về TMĐT, mô hình kinh doanh và phương thức thanh toán điện tử, bảo mật trong thanh toán điện tử, chứng thư điện tử và chữ ký điện tử, tiếp thị trực tuyến, và thực hành thiết kế website TMĐT.

Môn học cung cấp phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin từ mức tổng quát đến mức chi tiết có thể cài đặt thành chương trình cho các hệ thống thông tin quản lý. Hình thành thói quen tạo bản thiết kế cho phần mềm quản lý từ phần mềm nhỏ đến phần mềm lớn, biết vận dụng vào thực tế khi tham gia vào các dự án phần mềm.

Môn học cung cấp phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin từ mức tổng quát đến mức chi tiết có thể cài đặt thành chương trình cho các hệ thống thông tin quản lý. Hình thành thói quen tạo bản thiết kế cho phần mềm quản lý từ phần mềm nhỏ đến phần mềm lớn, biết vận dụng vào thực tế khi tham gia vào các dự án phần mềm.